Aksjer Til Underpris

til lavest mulig pris. Dersom kjøp eller tegning skjer til underpris, vil imidlertid dette være å anse som en skattbar fordel vunnet ved arbeid, som utløser lønns-beskatning og arbeidsgiveravgift. Det gjel-der dog en fritaksramme på 20 % av virke-lig verdi, men denne er begrenset til NOK 1500 pr. år. Vi ser dermed at prisin-

2. jun 2020.

Den fordelen som ansatte i et selskap oppnår ved å kjøpe aksjer i arbeidsgiverselskapet til underpris, er som hovedregel skattepliktig inntekt for.

I forbindelse med omorganiseringen av et samvirkeforetak var planen å skille t to faste eiendommer i egne aksjeselskaper. Medlemmene i Samvirkeforetaket skulle motta vederlagsaksjer i de utskilte eiendomsselskapene, som de så skulle overdra til Samvirketaket til skattemessig verdi, noe som innebar en underpris.

Siden aksjonærene skulle betalte tilbake differansen mellom aksjenes verdi og tegningskursen, var det ikke grunnlag for beskatning av fordel ved erverv av aksjer til underpris. Den senere verdistigningen på aksjene måtte etter Høyesteretts oppfatning anses å være knyttet til aksjen og ikke til arbeidsforholdet og dermed beskattes som kapitalinntekt.

20. okt 2019.

Hovedregelen er at hvis en ansatt får kjøpe en aksje til underpris, enten det skjer som et ordinært kjøp eller ved innløsning av en opsjon, så vil.

Slik fungerer salg av aksjer i firma som ikke er børsnoterte. Denne typen aksjehandel reguleres i aksjeloven § 4-16.Det kan være snakk om kjøp og salg mellom private aksjonærer, men også mellom holdingselskaper, eller fra privat eier til holdingselskap – og omvendt.

av aksjer til underkurs, erverv av opsjoner og earn out. Earn out.

Det er klart at erverv av aksjer til underpris i arbeidsgiverselskapet er en slik skattepliktig fordel .

Fordelsbeskatningen av aksjer i arbeidsforhold er hjemlet i sktl § 5-10, jf. § 5-1 og § 12-2a. Den fordel som oppnås ved at ansatte erverver aksjer vederlagsfritt, til underpris eller ved salg til overpris, beskattes som hovedregel som fordel vunnet ved arbeid.

14. mai 2018.

Ikke la deg lure til å selge dine unoterte aksjer til underpris – se opp for svindelforsøk! Jeg fikk en henvendelse fra en kunde som hadde blitt.

Ansattes kjøp av aksjer til underpris er som hovedregel skattepliktig for mottaker og innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse – Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs. Eksempel. Alle ansatte i Selskapet AS får tilbud om å kjøpe 100 aksjer til en pris på kr 4 000. En av de ansatte benytter seg av tilbudet og kjøper 100 aksjer 5. mai.