Ansattes Erverv Av Aksjer

20. mai 2020.

forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte. 15. Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer. Elektronisk påmelding via.

Aksjeloven: Finansiell bistand til erverv av aksjer. Et selskaps mulighet for å gi lån eller stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet ble endret fra 1. januar 2020. Endringene medfører en oppmyking av regelverket i noen tilfeller, men innskjerpinger i andre, spesielt ved erverv av aksjer i eiendomsselskaper.

For 1 dag siden.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte. For nærmere informasjon om spareprogrammet vises til børsmelding av.

I tillegg kan erverv av egne aksjer etter omstendighetene rammes av reglene om innsidehandel i verdipapirhandelloven og avtaleloven. En begrensning er at ervervet ikke kan medføre at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer, blir mindre enn minste tillatte aksjekapital på 100 000 kroner i AS og én million kroner i ASA.

Beslutning om erverv av egne aksjer må treffes av selskapets styre, og krever.

aksjer, med tanke på oppfyllelse av opsjonsordninger for ansatte (salg til.

Ved valg av bonus- og incentivordning for virksomhetens ansatte er det en rekke.

De vanligste er: bonus, opsjoner og erverv av aksjer til underkurs. SKATT

14. mai 2020.

generalforsamlingen, tilsvarende 74,20% av aksjekapitalen.

Fullmakt til utstedelse av aksjer til ansatte.

Fullmakt til erverv av egne aksjer.

Benyttes opsjonen til erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet, skal verdien av aksjene mv. på visse vilkår reduseres med 20 %, maksimalt kr 3 000 per inntektsår. Verdien på det underliggende objektet etter eventuell reduksjon kan likevel ikke settes lavere enn innløsningsprisen.

Tilbakekjøp av aksjer brukes ofte som en skatteeffektiv måte å overføre.

gjør selskapene det for å tilby en "bonus" i belønningsprogrammene til de ansatte.

[embedyt]//www.youtube.com/embed/[/embedyt]