Etterlattepensjon Folketrygden

For mye utbetalt ytelse etter § 4-1 første ledd kan avregnes i (framtidig) uføretrygd, etterlattepensjon og overgangsstønad etter folketrygdloven kapitlene 15, 16 og 17, ektefelletillegg og barnetillegg som kan reduseres etter folketrygdloven § 3-26 og § 12-16, alderspensjon etter kapitlene 19 og 20, AFP i offentlig sektor, krigspensjon og pensjon etter yrkesskadetrygdloven.

28. jan 2020.

Når det gjelder punkt 1, folketrygden, kan ektefellen/samboeren din ha krav på gjenlevendepensjon (ofte omtalt som etterlattepensjon).

Boligrente Oversikt Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen. Rammelån – renteoversikt. Oversikt . 13. mai 2020. Foreløpige oversikt. Ellers er dette listen over bankene med de laveste boliglånsrentene nå: Danske Bank, unge Akademikere: 1.30 prosent. Renteoversikt. Den reelle renten i markedet er skjult. Få oversikt med

Etterlatteytelsene i folketrygden består av pen-sjon eller overgangsstønad til gjenlevende ekte-felle og visse samboere, gjenlevenderettigheter i alderspensjon, gjenlevendetillegg til uføretrygd, barnepensjon og ytelser til tidligere familie-pleiere. Det kan gis etterlattepensjon til gjenlevende

Dagens ordninger for etterlattepensjon fra folketrygden er ikke tilpasset.

Forslaget er også basert på endringene i samfunnet siden folketrygden ble innført i.

27. mai 2020.

Mister du ektefelle, samboer eller partner, kan du ha rett på et tillegg i alderspensjonen din.

Pensjon til fraskilt ektefelle fra folketrygden. I visse tilfeller kan det ytes gjenlevendepensjon selv om du var skilt fra avdøde, og du kan ha krav på hele eller deler av etterlattepensjon fra en fraskilt ektefelle. Men skal du være sikker på å få, må du kreve det selv. Klikk her for søknadsskjema om etterlattepensjon.

Endret ved lover 13 juni 1997 nr. 60 (ikr. 1 okt 1997), 19 juni 1997 nr. 86 (ikr. 1 okt 1997), 18 des 1998 nr. 86 (ikr. 1 mai 1999, endringene gjelder ikke for en person som før dette tidspunktet har fylt 65 år, og har krevd og fyller vilkårene for rett til etterlattepensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon dersom begge pensjonene utbetales for mai 1999), 17 des 2004 nr. 85 (ikr. 1.

Refinansiere Boliglån Kalkulator Å refinansiere boliglån hører vi mye om. For de fleste innebærer det å flytte boliglånet til en annen bank for å få lavere rente, og på den måten spare mange 1000-lapper i året. Fornuftig valg det. Men refinansiering av boliglån har flere hemmeligheter enn det, og store muligheter du kan benytte deg av. Prøv vår

Tidsbegrenset uførestønad beregnes derimot ikke som pensjonene i folketrygden , men utgjør 66 pst. av inntekt det nærmest foregående året eller gjennomsnittet.

Ble ektefellen innmeldt første gang etter 1.2.2000 skal du ha 9 % av avdøde sitt pensjonsgrunnlag. Dette gjelder uansett hva du tjener og pensjonen blir ikke samordnet med folketrygden. Egen arbeidsinntekt, tjenestepensjon eller privat pensjon reduserer ikke denne etterlattepensjon.